Alan tutkijoita

Kirsi Keravuori, FT, VTM, toimituspäällikkö
Organisaatio: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus
Yhteystiedot: kirsi.keravuori (at) finlit.fi

Tutkimusaihe: Tutkimusalojani  ovat merihistoria, biografia ja egodokumenttien tutkimus. Väitöskirjani Turun yliopistossa käsitteli 1800-luvun saariston ja talonpoikaispurjehduksen historiaa: tutkin siinä saaristolaisten elämää, työtä, maailmankuvaa ja sosiaalisia verkostoja yhden kirjoitustaitoisen talonpoikaislaivuriperheen kirjeiden kautta. Kuulun Suomen merihistoriallisen yhdistyksen hallitukseen ja olen mukana järjestämässä Merihistorian päiviä.

Jaana Kouri, FT, tutkija
Organisaatio: Åbo Akademi
Yhteystiedot: jaana.kouri@abo.fi

Olen muistitietotutkimukseen, mikro- ja ympäristöhistoriaan erikoistunut uskontotieteilijä. Erityisalaani ovat etnografia, kirjoittamisen ohjaus ja yleistajuisen tekstin toimittaminen. Väitöskirjani Vesi kuljettaa ääntä – Autoetnografinen tutkimus Lypyrtin suullisen historiantuottamisesta (2017) käsitteli Kustavin Lypyrtin vanhan luotsikylän nykyisten asukkaiden muistitiedon tallennus- ja kyläkirjan toimitusprosessia, jossa merkittävä osuus oli ihmisen ja hänen ympäristönsä, etenkin veden, vuorovaikutuksellisella suhteella eri vuodenaikoina. Toimitin prosessin aikana myös yleistajuisen kyläkirjan Lypyrtti -Lypertö – Kylä väylien varrella (2011).

Työskentelen (30.9. 2019 asti) tutkijana Tiina ja Antti Herlinin rahoittamassa Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri -hankkeessa  ja sen jälkeen Suomen Akatemian ”Living with the Baltic Sea in a changing climate:
Environmental heritage and the circulation of knowledg” (2018–2022) -hankkeessa, joissa kartoitan Lounais-Suomen saariston alueen myyttisiä, historiallisia ja nykyisten paikallisten käsityksiä vedestä, merestä, merellä ja meren äärellä elämisestä eri vuodenaikoina. Tuotan paikallista tietoa yhdessä alueen toimijoiden, paikallisten ammatin- ja elinkeinonharjoittajien, (kesä)asukkaiden ja taiteen tekijöiden kanssa.

 

Simo Laakkonen, FT, yliopistonlehtori
Organisaatio: Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Yhteystiedot: simo.laakkonen (at) utu.fi

Otto Latva, FM, tohtorikoulutettava
Organisaatio: Turun yliopisto, Kulttuurihistoria
Yhteystiedot: otto.latva (at) utu.fi

Tutkimusaihe: Väitöskirjani The Giant Squid: Imagining and Encountering the Unknown from the 1760s to the 1890s käsittelee syvänmeren eläimen, jättiläiskalmarin, eläinkäsityksen muodostumista länsimaisessa kulttuurissa konkreettisten kohtaamisten, merimiesten perimätiedon ja kaunokirjallisten sekä luonnontieteellisten lähteiden pohjalta. Olen myös laajemmin kiinnostunut merestä itsestään sekä sen eläimistön ja ihmisten suhteista aina uuden ajan alusta tähän päivään saakka.

Pauliina Latvala-Harvilahti, FT, Dos., yliopistonlehtori
Organisaatio: Turun yliopisto, Kulttuuriperinnön tutkimus (Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma)
Yhteystiedot: pauliina.latvala-harvilahti(at)utu.fi

Tutkimusaihe: Turun yliopiston humanistinen tiedekunta myönsi keväällä 2016 hankevalmistelurahoituksen Elävä Suomenlinna-suunnitelmalleni. Kulttuuriperinnön tutkimuksen ja maisemantutkimuksen lähtökohdista rakentuva hanke tähtää Suomenlinnan etnografiseen pitkittäistutkimukseen. Ensimmäisessä vaiheessa tutkitaan Unescon maailmanperintökohteen monitasoista ja -äänistä kulttuuriperintöä asukkaiden ja viranomaisten näkökulmista. Tutkimme, millaiset menneisyyskertomukset, paikat ja muistot ovat suomenlinnalaisille arvokkaita ja sisältyvätkö ne esillä pidettyyn maailmanperintökohteen, etenkin merilinnoituksen kuvastoon. Selvitämme myös, millaisia merkityksiä kansainvälisillä kulttuuriperintösopimuksilla koetaan olevan Suomenlinnan kohdalla. Millaista menneisyyden arvottamista maailmanperintöstatus (1991) on tukenut ja kuinka Suomenlinnan eri saarilla kerrotaan kulttuuriperinnö(i)stä? Hankkeen erityispiirteenä on kulttuuriperintöyhteisöjä ja -hallintoa osallistava tutkimusote. Vaikka tutkimus kohdistuu etenkin viimeiseen 25 vuoteen, kerronnan ja muistitiedon teemat ulottuvat myös Suomenlinnan (Viaporin) historiaan ja merellisten yhteisöjen muistiin.

Tuomas Räsänen, FT, tutkijatohtori
Organisaatio: Turun yliopisto, Yleinen historia
Yhteystiedot: tuomas.rasanen (at) utu.fi

Tutkimusaihe: Tutkin Itämeren 1900-luvun jälkipuoliskon ympäristöhistoriaa. Olen tarkastellut ihmisen aiheuttamia merellisiä ympäristömuutoksia, ympäristöongelmista Suomessa ja Ruotsissa käytyjä tieteellisiä ja yhteiskunnallisia keskusteluita, kansainvälistä merensuojeluyhteistyötä sekä merisuhteessa tapahtuneita aatteellisia murroksia. Näissä aiheissa riittää tutkimista tuleviksikin vuosiksi, mutta viime aikoina olen keskittynyt tutkimaan sitä, miten ihmisten ja Itämeren eläinten suhde on vaikuttanut ihmisten käsityksiin merestä ja ylipäänsä ympäristöstä.

Laura Seesmeri FM, tohtorikoulutettava maisemantutkija (väittelee 8.6.2018)
Yhteystiedot: laura.seesmeri(at)utu.fi

Tutkimusaihe: Työskentelen projektitutkijana BalticRIM-hankkeessa, jossa selvittelen vedenalaisen maiseman määrittelyä viranomais- ja käyttäjänäkökulmasta. Olen myös mukana Elävä Suomenlinna -hankkeessa, jossa aloitan oman tutkimusperiodini keväällä 2019. Tarkastelen paikkasuhteen muodostumista ja rajoja huomioiden erityisesti vedenalaisen maiseman osuuden, lapset sekä linnoituksessa työskentelevät vangit.
Rahoitusta etsivä post doc -tutkimukseni sijoittuu Nauvon ulkosaaristoon ja tarkastelee autoetnografisen maisemantutkimuksen näkökulmasta muistin ja aistien kytköksiä maiseman kokemisessa. Törmäytän tiedettä ja taidetta tarkastelemalla maisemaa myös kokeellisen runouden keinoin. Samaan paikkaan Borstöseen sijoittuu myös museologinen projektini, jossa merimuseon ja paikallismuseon uutta näyttelyä käsikirjoitetaan uudelleen tutkimalla samalla identiteetin, maiseman ja menneisyyden kytköksiä.

Reetta Sippola, FM, tohtorikoulutettava
Organisaatio: Turun yliopisto, Kulttuurihistoria
Yhteystiedot: reetta.a.sippola (at) utu.fi

Tutkimusaihe: Tutkin tutkimusmatkailijoiden varhaisia kuvauksia Tyynenmeren luoteisrannikon kulttuureista ja ympäristöstä. Minua kiinnostaa henkilökohtaisen näkyminen virallisissa lähteissä ja se kuinka näkökulma muuttui vuorovaikutuksen myötä. Erityisesti tunnen sydämen paloa kapteeni James Cookin luomaan aineistoon (1760-70-luvuilla), jossa viitataan usein inhimillsyyteen, empatiaan ja luotettavan silminnäkijätiedon merkitykseen.

Kirsi Sonck-Rautio, FM, tohtorikoulutettava
Organisaatio: Turun yliopisto, Kansatiede
Yhteystiedot: kirsi.m.sonck-rautio (at) utu.fi

Tutkimusaihe: Pääasiallinen tutkimuskohteeni on Saaristomeren pienimuotoisen rannikkokalastus ja sen tulevaisuus. Kalastuselinkeinon kehitys ja muutos kulkevat käsikädessä laajempien globaalien ja kansallisten yhteiskunnallisten, kulttuuristen, taloudellisten ja ekologisten muutosten kanssa. Suuresta mittakaavasta huolimatta muutosten vaikutukset ovat hyvinkin paikallisia. Yksi tärkeistä teemoista tutkimuksessani on ilmastonmuutoksen vaikutus paikalliseen kalastuselinkeinoon, mutta myös lainsäädännön, kulutustottumusten, kansainvälisten rajoitusten ja monen muun tekijän vaikutukset ovat usein myös konkreettisempia. Väitöskirjaani tukevia kiinnostuksen kohteita ovat myös paikallinen ympäristötieto, sen merkitys ja yhdistäminen tieteelliseen tietoon, merellinen elämäntapa ja kulttuuri, ympäristötiede ja globaalin muutoksen tutkimus.

Tutkimustani ovat rahoittaneet Koneen Säätiö, Suomen kulttuurirahaston Varsinais-Suomen maakuntarahasto, Seurasaarisäätiö sekä Suomalainen Konkordia-liitto.

Nina Tynkkynen, HT, dosentti, apulaisprofessori
Organisaatio: Åbo Akademi
Yhteystiedot: nina.tynkkynen (at) abo.fi

Tutkimusaihe: Tutkimuksellisen kiinnostukseni kohde on kansainvälinen ja rajoja ylittävä ympäristöpolitiikka ja –hallinta sekä niiden tutkimuksen metodologia erityisesti merensuojelun kontekstissa. Viime vuosina tutkimukseni on kohdistunut Itämeren ympäristöhallintaan sekä arktisen alueen ympäristöpolitiikkaan ja merensuojeluun. Tähän liittyy myös metodologinen tehtävä: millä tavoin merien hallintaa tulisi tutkia ja tukea, jotta voidaan paremmin huomioida erilaiset kulttuuriset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja materiaaliset reunaehdot? Tutkimukseni on siten kauttaaltaan poikkitieteistä. Tällä hetkellä johdan Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta ”Living with the Baltic Sea in a changing climate: Environmental heritage and the circulation of knowledge” rahoituksen (2018-2022) ja Tiina ja Antti Herlinin rahaston rahoittamaa hanketta ”Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri” (2018/2019).

Mainokset